Pećina Hrustovača

Hrustovačka pećina i arheološki lokalitet nalazi se u selu Hrustovu, na oko 12 kilometara od Sanskog Mosta. Kulturni pejsaž Hrustovačke pećine proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine prirodne i antropogene sastavnice spilje in situ, kao i pokretni arheološki materijal deponiran u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Pećina Banja Stijena

Pećina Banja Stijena  (kat br.1355) sa pećinom Govještica (kat.br.1752) predstavlja složen speleomorfološki sistem koji još nije u cjelosti istražen. Posmatrano u planu, pećina je razgranata i sastoji se iz ulaznog kanala, nekoliko većih galerija i više manjih kanala koji ih spajaju. Ulaz pećine je na 597 m.n.v., a ukupna dužina pećinskih kanala iznosi oko 1200 metara.

Dolomitično područje Vrtaljica

Šira okolina Konjica je područje sa posebnim vrijednostima biodiverziteta. Smješten na prelazu između sjevernih dijelova Hercegovine i planina koje čine južni obod sarajevske kotline, Konjic se najvećim dijelom nalazi na dolomitnoj geološkoj podlozi.

Tresetno područje na Zvijezdi planini

Zvijezda je planina u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u srednjoj Bosni, između Vareša i Olova. Ima nekoliko vrhova viših od 1300 metara nadmorske visine od kojih je najviši Zvijezda na 1349 metara. Građena je pretežno od vapnenaca. Prekrivena je šumama, a prevladava crnogorica.

Jezero Bardača

Močvara Bardača kompleks od 11 jezera smještenih između rijeka Save i Vrbas, sjeveroistočno od Banjaluke u blizini grada Srbac. Uz to stoji da je rezervat površine 670 hektara dom za preko 170 različitih vrsta ptica.

Jahorina

Jahorina je planina u Bosni i Hercegovini koja, u orografskom pogledu pripada dinarskom planinskom sistemu. Nalazi se u centralnom dijelu BiH tj. u jugoistočnom dijelu Republike Srpske i udaljena je 30 km od Sarajeva i 15 km od Pala. Prostire se od 43°39' do 43°47' sjeverne geografske širine i od 18°31' do 18°43 istočne geografske dužine. Pravac pružanja planine je jugoistok-sjeverozapad.

Suvajsko međugorje

Suvajsko međugorje se nalazi u općini Bosanska Krupa te je od općinskog centra udaljeno 17 kilometara. Ovo područje je bogato šumom i pašnjacima, te izvorima. Suvajsko međugorje je rezervat prirodnih predjela sa površinom od 50 hektara.

Kanjon Neretve

Samo jedna rijeka Hercegovine je uspjela savladati poniranja i uz pomoć svojih pritoka stvoriti jednu od najljepših dolina. To je rijeka Neretva. Ona je kroz milione godina uspjela savladati moćne planinske džinove i stvoriti jedan od najimpresivnijih kanjona.

Kanjon Rakitnice

Rijeka Rakitnica, jedna od najvećih pritoka duboke rijeke Neretve, izdubila je između planina Bjelašnice i Visočice 26 kilometara dugačak, teško pristupačan i nevjerovatno lijep kanjon.