Zakon Federacije BiH o zaštiti okoliša

Nivo: 
FBiH

Član 1.
Ciljevi Zakona

Ovim zakonom uređuje se:
- očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša, kao i kvalitet života;
- mjere i uvjeti upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenje prirodnih resursa;
- pravne mjere i institucije očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša;
- finansiranje aktivnosti vezanih za okoliš i dobrovoljne mjere i
- poslovi i zadaci organa uprave na različitim nivoima vlasti.
U skladu sa načelima saradnje i podjele odgovornosti ovaj zakon ima za cilj:
- smanjeno korištenje, sprečavanje opterećivanja i zagađivanja okoliša, sprečavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnovu oštećenog okoliša;
- zaštitu ljudskog zdravlja i poboljšanje uvjeta okoliša za kvalitet života;
- očuvanje i zaštitu prirodnih resursa, racionalno korištenje resursa i takav način privrede kojim se osigurava obnova resursa;
- usklađenost drugih interesa entiteta sa zahtjevima za zaštitu okoliša;
- međunarodnu saradnju u zaštiti okoliša;
- inicijative od javnosti i učešće javnosti u aktivnostima koje imaju za cilj zaštitu okoliša;
- koordiniranje privrede i integriranje socijalnog i ekonomskog razvoja u skladu sa
zahtjevima zaštite okoliša i
- uspostavu i razvoj institucija za zaštitu i očuvanje okoliša.


Cijeli tekst zakona je moguće pročitati ovdje.

Datum: 
16/01/2008
DodatakVeličina
Zakon Federacije BiH o zaštiti okoliša224.99 KB