Una

Opis

Nacionalni park "Una" se nalazi u sjeverozapadnom dijelu BiH blizu Bihaća i uključuje gornji tok rijeke Une. Una izvire na sjevernoistočnoj strani planine Stražbenice u Hrvatskoj.Nacionalni park „Una“ prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i dolinom rijeke Unac, desne pritoke Une sve do rječice Krke na zapadu.Ovo područje predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe,vrlo vrijednu za očuvanje ukupne krajobrazne i biološke raznolikosti,a posebno zbog:

- položaja na granici tri klimatska područja;
- krških oblika i hidrografije, koji su zajedno sa slivom Korane i Krke jedinstveni u europskim razmjerima;
- reljefnih oblika koji su stvorili jedan od rijetkih prirodnih puteva prema Jadranskom moru;
- mozaičnosti staništa, velike raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta, te prisutnosti reliktnih i endemskih vrsta;

Ovaj prostor je i u kulturno-povijesnom smislu područje koje obiluje bogatim naslijeđem arheoloških nalazišta i povijesnih spomenika,a poseban položaj tog prostora na tranzitnom pravcu prema moru doveo ga je u prošlosti pod utjecaje mnogih kultura,od kuda potječu bogata arheološka nalazišta, ostaci srednjovjekovnih utvrda i sakralnih objekata različitih vjera i kultura. Područje Nacionalnog parka se nalazi na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području općine Bihać i pripada Unsko-koranskoj zaravni, a obuhvata dolinske dijelove rijeke Une i Unca i orografske padine Plješivice i Grmeča, odnosno Osječenice.Posebnost za rijeku Unu je izrazita dužina njenog «sedrotvornog» toka, s cijelim nizom pratećih fenomena (sedrenih spilja, sedrenih otoka, barijera i slapova), te s iznimnim oblicima kotlina (Martin Brod, Kulen Vakuf, Klisa, Lohovo) i klisura kanjonskog tipa,uzvodno i nizvodno od Martin Broda te nizvodno od Štrbačkog buka.

Za rijeku Unac karakterističan je njen oblik krškog toka, posebno u njenom donjem dijelu, na kojem na prolazu kroz kanjonski dio više puta ponire i izvire, na kraju na Crnom vrelu, koje po svojim karakteristikama i ljepoti spada u poseban prirodni fenomen.
Dolinski dio ovog zaštićenog područja je visinski smješten između 220 i 450 m n.m.,a orijentirano je u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Posebno je važno istaći povezanost rijeke Une, kao osnovnog prirodnog fenomena predviđenog za zaštitu i lokalnog stanovnštva koje stoljećima obitava na ovom području, te koje samo prepoznaje vrijednost same rijeke i područja za sopstveni opstanak, tako i njenu jedinstvenost koja je vrijedna za očuvanje na lokalnom i regionalnom nivou.Inicijative, prvo za UNESCO nominaciju,a kasnije za proglašenje područja zaštićenim su u velikoj mjeri proistekle iz inicijativa lokalnih zajednica ovog područja. Ova posebna veza između rijeke Une (lat. Una= jedna, prva) i lokalnog stanovništva predstavlja jednu od značajnih karakteristika vrijednih za očuvanje i zaštitu samog prostora.


Nacionalni park Una rasprostire se unutar sljedećih astronomsko-geografskih odrednica:

najsjevernija tačka: = 44° 44’ 33” N; = 15° 57’ 58” E
(naseljeno mjesto Podastrana);
najjužnija tačka: = 44° 21’ 02” N; = 16° 13’ 05” E
(kota Gradina – 676 m);
najzapadnija tačka: = 44° 43’ 46” N; = 15° 54’ 12” E
(kota 509 m);
najistočnija tačka: = 44° 23’ 46” N; = 16° 20’ 42” E
(lokalitet Vrtočke bare)

Rezultati Studije izvodljivosti za zaštitu NP Una (2005) su pružili osnovu, te neosporno dokazali potrebu za zaštitu područja kroz kategoriju zaštite u razini nacionalnog parka,što je prihvaćeno od strane organa vlasti u BiH donošenjem Zakona o Nacionalnom parku „Una“ 2008 godine.Svrha zaštite područja je zaštita prirode u granicama definisanim ranije pomenutim zakonom uz pružanje mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica kroz poštivanje principa održivog razvoja. Zakonom o NP Una se štiti prostor ukupne veličine 19.800 ha koji je administrativno pod teritorijom općine Bihać, od čega u režimu stroge i usmjerene zaštite ukupno 13.500 ha, a u režimu usmjerenog razvoja oko 6.300 ha. Unutar područja stroge i usmjerene zaštite po posebnom režimu dopuštaju se i određene tradicionalne gospodarske djelatnosti.U području usmjerenog razvoja dopušten je razvoj tradicionalnih i nekih zatečenih privrednih djelatnosti, te turizma, uz uvjet da su svi usklađeni s lokalnim specifičnostima i vrijednostima.

Prijetnje

  • Izgradnja hidroelektrana na rijekama Una i Unac
  • Industrijske otpadne vode

  • Kanalizacija naselja na obalama Une, koja se izlijeva direktno u rijeku

  • Neadekvatna i ilegalna gradnja na obalama rijeke

  • Smeće

  • Sječa šume na području Nacionalnog parka

Galerija

Karta


Javascript is required to view this map.

Ostalo

Status: 
Nacionalni park
Površina: 
19800.00
Zakon o Nacionalnom parku "Una", ("Službene novine FBiH" broj 44/08)
Entitet: 
FBiH
IUCN kategorija: 
II
Efektivno zaštićeno: 
Da