Tako je nekada govorio ministar, 2. dio

Općinsko vijeće Ravnog usvojilo je Prostorni plan kojim je predviđena izgradnja kamenoloma na području te općine, a čija bi provedba mogla dovesti do uništenja krajolika, što nije u interesu ne samo stanovništva te općine nego ni u interesu Bosne i Hercegovine, osobito zbog napora koje poduzima naša zemlja kako bi Vjetrenica bila na popisu UNESCO-a.

 Tim povodom razgovarali smo s federalnim ministrom okoliša i turizma Nevenkom Hercegom, koji je već na početku svog mandata upozorio da je šire područje mjesta Zavala, gdje se nalazi špilja "Vjetrenica", geomorfološki raznoliko i da posjeduje vrlo izraženu koncepciju biodiverziteta. Također, s ministrom Hercegom razgovarali smo i o planovima Ministarstva okoliša i turizma u ovoj godini.

Fena: Općinsko vijeće Ravnog usvojilo je Prostorni plan kojim je predviđena izgradnja kamenoloma na području te općine, a čija bi provedba mogla dovesti do uništenja krajolika, najbogatijeg svjetskog rezervata podzemnih endemičnih i reliktnih životinjskih vrsta. Imate li informacije o takvim aktivnostima u spomenutoj općini? 

Ministar Herceg: Općina Ravno je pokrenula aktivnosti na izradi Prostornog plana Općine i Prednacrt plana je prošao javnu raspravu. Uvidom u navedeni plan može se zaključiti da je isti urađen na nedostatnoj dokumentaciji, da plan nije ispoštovao zacrtane ciljeve Prostornog plana RBiH za period 1981-2000 koji je na snazi do donošenja Prostornog plana za Federaciju BiH  u kojem su date smjernice za zaštitu kao i obveze za daljnja istraživanja ovog prostora u svrhu njegove zaštite.

U navedenom Prostornim planom špilja 'Vjetrenica' je evidentirana kao već zaštićen spomenik prirode (Rješenje Zavoda br. 979/52. kojim se špilja stavlja pod zaštitu), a za valu Zavala –Slano planirana je zaštita u kategoriji posebnih prirodnih predjela - rezervat prirode, što je prema Zakonu o zaštiti prirode najviši stupanj zaštite. Sve ovo ukazuje da se radi o izuzetno vrijednom prirodnom području koji kao takvo želimo i promovirati. 

Fena: Problem izgradnje kamenoloma tako prerasta lokalne okvire i može postati problem Bosne i Hercegovine i to upravo zbog nastojanja da se Vjetrenica nađe na popisu UNESCO-a, pa bi također, bilo značajno i Vaše mišljenje o tom pitanju. Također, šef Svjetske komisije za zaštićena područja prof. dr. Elery Hamilton Smith boraveći prošle godine u općini Ravno predložio je da se njezin veći dio između Orahova Dola do Ivanice zaštiti kategorijom nacionalnog parka, a da se cijela dolina Trebišnjice kandidira na UNESCO-vu listu kao oblik kulturnog krajolika kojih do sada u svijetu ima manje od deset. 

Ministar Herceg: U svakom slučaju, dobro koje se želi upisati na UNESCO-vu listu mora imati neupitnu vrijednost, izvornost, ali i očuvan krajobraz kako bi sva složenost prirodnih fenomena bila potvrđena od strane UNESCO-ovih eksperata i na najbolji način prezentirana svjetskoj javnosti.

Fena: Zakon o zaštiti prirode Federacije BiH propisuje korištenje prirodnih resursa na ekonomičan i prikladan način glede očuvanja ekosustava i osiguranje poboljšanja kvalitete života te očuvanje biološko-kulturne raznolikosti za dugoročno razdoblje sa stajališta ekosustava kao cjeline. Eksploatiranje divljih vrsta, minerala i područja s prirodnim ili približno prirodnim značajkama može se vršiti samo do stupnja na kojem se njihova biološka raznolikost, ispravno funkcioniranje temeljnih prirodnih sustava i procesa u tim sustavima može održavati.

Ministar Herceg: Točno je da Zakon o zaštiti prirode daje mogućnost korištenja resursa za samoodrživi razvoj određenog područja koje se stavlja pod neki od režima zaštite, ali kada se radi o izuzetnim, neponovljivim i posebice senzitivnim područjima kakvo je zasigurno područje krškog fenomena Popovog polja, onda prevagu nosi zaštita i razvoj onih djelatnosti koje korespondiraju sa zaštitom. 

Fena: U slučaju da se uoče nepravilnosti, ili ako se utvrdi da studije izvodivosti nisu prethodile otvaranju kamenoloma, koje korake može poduzeti resorno ministarstvo s obzirom na značaj tog područja.

Ministar Herceg: Ono što se može uraditi je da se ovo resorno ministarstvo obrati Federalnoj upravi za inspekciju sa zahtjevom upućivanja inspektora na teren zbog utvrđivanja činjeničnog stanja na osnovu kojeg bi se izdao nalog za daljnje postupanje sukladno zakonu, što podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju prostora.

Fena: Jesu li su planirani ili pak realizirani zahvati izgradnje kamenoloma negativno orijentirani prema vrhunskim krajobraznim vrijednostima Popova polja kao što je špilja 'Vjetrenica' (zoološki najbogatija pećina u svijetu), Vala (locus typicus suhe krške doline) Hum (locus typicus stožastog krškog uzvišenja) , Trebinjska šuma i Površ (geomofološki fenomeni razmatrani u brojnim radovima klasika karstologije), te Popovo polje (krška pojava jedinstvene geomorfologije, hidrologije, zoologije i sl)?

Ministar Herceg: Područje koje danas pripada općini Ravno je planirano za razvoj poljoprivrede, u dijelu Popovog polja i za razvoj turizma, s obzirom na špilju Vjetrenicu i druge krške fenomene kao i ruralna naselja visokih ambijentalnih vrijednosti prema aktualnom Prostornom planom BiH. Ovim planom na ovom području nisu ubicirana mineralna bogatstva, te do devastacije ovog izuzetno vrijednog prostora ne bi trebalo doći.

U razdoblju izgradnje željezničke pruge kroz Popovo polje kao i reguliranja toka rijeke Trebišnjice korišten je kamen s ovog prostora za te potrebe. Kako je 2003. godine stupio set okolišnih zakona, svi aktivni kamenolomi su morali uraditi planove aktivnosti i rok za predaju je bio 31. siječnja 2007. godine.

Službena informacija koju imamo je ta da se radi o kandidiranju plana istražnih prostora koje je odobrila Općina Ravno. To znači da bi se za sva eventualna potencijalna eksploatacijska polja koja bi se utvrdila trebalo, sukladno zakonu, provesti službena procedura s izradom studije o procjeni utjecaja na okoliš.

Fena: Koji su planovi Ministarstva okoliša i turizma u ovoj godini, općenito i kada je u pitanju špilja Vjetrenica.

Ministar Herceg: Za razdoblje 2007. godine planirana je uspostava nekoliko nacionalnih parkova. Aktivnosti na zaštiti i proglašenju nacionalnih parkova 'Una', 'Prenj', 'Čvrsnica, Čabulja, Vran' i 'Igman, Bjelašnica Treskavica i kanjon Rakitnice' traju već nekoliko godina. U pripremi su zakoni o nacionalnim parkovima koji bi vrlo brzo trebali biti proslijeđeni u redovitu proceduru.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je prepoznalo značaj špilje Vjetrenica, kao kategoriju posebnih prirodnih predjela , te je  iz proračunskih sredstava za 2006. godinu iz Program raspodjele sredstava transfera za financiranje turističkih manifestacija od značaja za Federaciju BiH za Speleološku udrugu 'Vjetrenica' Popovo polje, a u cilju promocije Vjetrenice za UNESCO, izdvojilo određena sredstva.
 
Federalno ministarstvo planira i ove godine iz proračunskih sredstava financijski podržati Speleološku udrugu "Vjetrenica" Popovo polje i druge aktivnosti na tom području.

 27. maj 2007.godine

Eko akcija
10/06/2009 FENA


Share this