PM - nevidljivi ubica (1.dio)

Na koji način su lebdeće čestice, označene u izvještajima kao PM10 ili PM2.5, čije su koncentracije ove zime u našim gradovima višestruko premašile granične vrijednosti, opasne po naše zdravlje?


Čestično zagađenje

Da li ste ikada gledali dim koji izlazi iz ispušne cijevi kamiona?
Prljavi dim koji izlazi iz cijevi je sačinjen od čestica koje čine čestično zagađenje. Obilje dokaza pokazuje da čestično zagađenje, poput ovog koje dolazi iz ispušne cijevi - može da ubije. Čestično zagađenje može povećati rizik od srčanih bolesti, raka pluća, napadaja astme i može utjecati na rast i rad pluća.

Šta je čestično zagađenje?

Čestično zagađenje se odnosi na mješavinu sićušnih čvrstih i tečnih čestica koje se nalaze u vazduhu kojeg dišemo. Međutim, kad je riječ o čestičnom zagađenju, ništa nije jednostavno. Kao prvo, same čestice su različite veličine. Neke su velike kao deseti dio vlasi kose. Neke su još manje, dok su neke tako malene da ih je moguće vidjeti tek pod elektronskim mikroskopom. Zbog njihove veličine, pojedine čestice nije moguće vidjeti, već je moguće vidjeti samo maglu koja nastaje kada milioni čestica zamute sunčevu svjetlost. Da udišete zrak zagađen lebdećim česticama nećete ni znati. Ipak, tako su opasne da mogu skratiti vaš život. Razlike u njihovoj veličini određuju i način na koji djeluju na nas. Naša prirodna odbrana nam pomaže da iskašljemo ili iskišemo veće čestice iz naših tijela. Ali ta odbrana nam ne pomaže kada su u pitanju sitnije čestice, one koje su manje od 10 mikrona. Takve čestice bivaju zarobljene u plućima, dok su najmanje među njima toliko sićušne da prolaze kroz pluća u krvotok, na isti način kao i molekule kisika neophodne za naš život. Istraživači su čestice kategorizirali prema njihovoj veličini, grupišući ih krupne, fine i ultrafine. Prečnik krupnih čestica se kreće između 2,5 mikrona i 10 mikrona i one su nazvane PM10-2,5. Prečnik finih čestica je 2,5 mikrona i manje i one su nazvane PM2,5. Prečnik ultrafinih čestica je manji od 0,1 mikrona i one su dovoljno malene da prođu kroz tkivo pluća i pređu u krvotok, gdje onda cirkuliraju po istim mjestima kao i molekule kisika.
Bez obzira na njihovu veličinu, čestice mogu biti štetne po vaše zdravlje.

Čestice se kreiraju na puno različitih načina, stoga je i njihov sastav raznolik. Premda o njima mislimo prevashodno kao o čvrstim tvarima, sve nisu takve. Neke su potpuno tečne, neke su čvrste materije rastopljene u tečnim, neke su čvrste. Kao što je ustanovila Agencija za okoliš Sjedinjenih Američkih Država, čestice su zbilja mješavine mješavina i te se mješavine razlikuju od oblasti do oblasti. U nekim dijelovima SAD u prosjeku imaju više sulfatnih jedinjenja, uglavnom zbog velikih količina sumpor dioksida kojeg emituju termoelektrane na ugalj. Suprotno, nitratne ćestice čine veći dio čestica zimi u drugim dijelovima USA.

Ko je izložen riziku?

Bilo ko živi tamo gdje je nivo čestičnog zagađenja visok je izložen riziku. Rizik za neke skupine je ipak veći. U najvećoj opasnosti pri izloženosti čestičnom zagađenju su:
- bilo ko sa nekom bolesti pluća poput astme ili kroničnom opstrukcijskom bolesti pluća, što uključuje hronični bronhitis i emfizem pluća,
- bilo ko sa bolešću srca ili dijabetesom,
- bilo ko stariji od 65 godina,
- bebe, djeca i tinejdžeri,
- siromašni,
- ljudi koji rade ili su aktivni na otvorenom prostoru.

Opasnost za dijabetičarei je povećana zbog njihovog uvećanog rizika oboljevanju od kardiovaskularnih bolesti. Studija iz 2010. je istraživala prevalentnost dijagnosticiranog dijabetesa vezano za čestično zagađenje u godinama 2004-2005. Ustanovljeno je da zagađenje zraka predstavlja faktor rizika za dijatebetes. Zagađenje zraka uzrokovano saobraćajem je implicirano u dvije studije. Njemačka studija žena koje nemaju dijabetes je ustanovila da su novi slučajevi dijabetesa vjerovatniji kako se nivo zagađenja uzrokovan saobraćajem i čestično zagađenje povećavaju. Povećan rizik za dijabetes kod žena koje stanuju blizu puteva je ustanovljen u velikoj studiji koja je istraživala medicinske sestre i druge profesionalne zdravstvne radnike, premda ta studija nije pronašla jaku vezu sa nivoom čestičnog zagađenja.

Šta lebdeće čestice mogu učiniti vašem zdravlju?

Čestično zagađenje može biti vrlo opasno kada se udiše. Udisanje lebdećih čestica može biti uzrokom bolesti, hospitalizacije i prerane smrti, što su pokazale nove studije bazirane na prethodnim istraživanjima. Dobre vijesti su došle 2009. od istraživača koji su analizirali utjecaj pada godišnjeg nivoa čestičnog zagađenja u periodu od 1980. do 2000. godine u 51 gradu u SAD. Zahvaljujući smanjenju čestičnog zagađenja za ljude koji žive u tim gradovima, očekivana dužina življenja je u prosjeku uvećana za pet mjeseci što je bio još jedan dokaz da smanjenje zagađenosti zraka doprinosi dužini života i zdravlju. Drugi istraživači su procijenili da smanjenje zagađenosti zraka uzrokuje brza poboljšanja javnog zdravlja, sa manje smrtnih slučajeva koji se dešavaju unutar prve dvije godine nakon što je nastupilo smanjenje zagađenosti. Istraživači također razmatraju moguće različitosti u efektima na zdravlje različitih veličina čestica, kao i čestica koje potječu iz različitih izvora poput dizelnih koje potječu iz kamiona i autobusa ili sulfata iz termoelektrana na ugalj.

Za sada, dokazi su jasni, lebdeće čestice su opasne, bez obzira na izvor iz kojeg potječu.

PM - nevidljivi ubica (2. dio)

"State of the Air 2012"
16/01/2013 American Lung Association


Share this