Okolišne teme u izbornim platformama

Po procentu zaštićenih područja u odnosu na ukupnu teritoriju zemlje, Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu u Evropi i na samom dnu ljestvice zemalja svijeta. Rijeke su zatrpane smećem, brojne su divlje deponije, a tek oko 50% stanovništva BiH ima organizovano prikupljanje i odvoz smeća. Vrlo mali procenat otpada se reciklira. Zrak u nekoliko gradova BiH je veoma zagađen,  pogotovo zimi, kada se znaju desiti epizode zagađenja sa dramatičnim vrijednostima polutanata. Brojni su problemi sa pitkom vodom. Zbog nedonošenja novog Zakona o šumama u Federaciji BiH, učestale su ilegalne sječe čak i endemičnih vrsta drveća poput munike.

S obzirom na količinu okolišnih problema i njihov svakodnevni utjecaj na život i zdravlje velikog broja stanovnika BiH za očekivati bi bilo da će i tematika zaštite okoliša biti značajno zastupljena u izbornim programima političkih stranaka koje se natječu za izbore ove godine.

Uoči predstojećih izbora, analizirali smo dostupne izborne platforme i programe političkih stranaka koji se odnose na zaštitu okoliša i evo rezultata, abecednim redom:

Demokratska fronta

U ekonomskom dijelu izborne platforme DF-a, navodi se da "je nužno osigurati održivo upravljanje našim šumama i očuvanje biodiverziteta. U strateškom interesu Bosne i Hercegovine je da izbjegne ovisnost o visokoj cijeni energenata potrebnih za proizvodnju električne energije. Zbog toga je neophodno početi s razvojem alternativnih izvora energije kao što su solarna energija,  geotermalna energija, energija vjetra i biomasa. Projekti ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije su odlična prilika za razvoj lokalnih zajednica kroz učešća u javno-privatnim partnerstvima."

HDZ

HDZ nema poseban izborni dokument. U svom programu spominju brigu o okolišu, ali samo u kontekstu (ne)donošenja novog prostornog plana Federacije BiH, uz izražavanje oprijedijeljenosti "na primjerenu skrb za naš okoliš, po čijim smo ljepotama prepoznati i koje, između ostaloga, čine temelj kvalitete naše životne sredine".

HDZ 1990

HDZ 1990 također nema poseban izborni dokument za ove izbore. U njihovoj programskoj deklaraciji su istakli značaj ekološko održivog razvitka i obnovljivih izvora energije: vjetroenergije i sunčeve energije.

Naša stranka

Naša stranka je svoju izbornu platformu grupisala u osam oblasti, jedna od njih je ekologija. Jedini su ekologiji posvetili zaseban dokument - "Deklaraciju o zaštiti prirodnih resursa kao javnog dobra". U prvom dijelu deklaracije data je dijagnoza stanja okoliša u BiH, nažalost, uz nekoliko pogrešnih konstatacija (nepostojanje prostornog plana BiH, opis zakonske regulative).

NS se zalaže za javno vlasništvo nad prirodnim resursima i održivi razvoj u korist lokalnih zajednica, povećanje kazni za štete pričinjene okolišu kao i da pristup čistoj pitkoj vodi mora biti osnovno ljudsko pravo. Zalažu seza povećanje broja zaštićenih područja, kao i za povećanje količine recikliranog otpada. Održivi razvoj i ekologija bi trebali ući u nastavne programe, kao jedna od mjera za stvaranje nove ekološke svijesti. Zaštita okoliša bi, po njima, trebala postati jedan od državnih prioriteta.

NSRzB

U svom izbornom programu Narodna stranka radom za boljitak se zalaže za uvođenje standarda energetske efikasnosti, za uređaje, opremu i građevinske materijale, kao i za lansiranje projekta utopljavanja 100 državnih zgrada.

Zalažu se za destimuliranje izvoza neobrađenih trupaca, da se kroz tržišno-privredne motive nagrade oni koji čuvaju okolinu, da se iskorištavanje prirode optereti troškovima ubacivanjem više ekoloških elemenata u porezno pravo, u naknadu zaštite okoliša, mogućnost kompenzacije i reguliranje odgovornosti.

Savez za promjene (SDS, PDP, NDP)

U deklaraciji Saveza za promjene navodi da će se zalagati za očuvanje prirodnih resursa u većinskom državnom vlasništvu.

Stranka za bolju budućnost

SBB se u svojoj izbornoj platformi zalaže za "za primjenu evropskih standarda u očuvanju zdrave životne sredine", zatim da "boljom i organiziranijom ekološkom srategijom moraju se spriječiti novi izvori i vidovi razaranja prirodne sredine, što podrazumijeva da se u društvu stvori sistem ekološke kontrole i daleko veće sankcije za kršenje utvrđenih ekoloških normi."

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

Stranka za BiH se u "Programu Stranke za Bosni i Hercegovinu u periodu 2015.-2020. godina" zalaže za postizanje uravnoteženog ekonomskog, socijalnog i ekološkog razvoja. Kao i u vremenu kada su zadnji puta bili na vlasti, u svom izbornom programu jako puno pažnje posvećuju izgradnji novih elektroenergetskih objekata i u tom kontekstu se zalažu da se kod izgradnje novih objekata primjenjuju najviši ekološki tehnološki standardi.

SDA

U dijelu izborne platforme  SDA koji se odnosi na razvoj privrede spominje se "promovisanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti kroz poticanje izgradnje obnovljivih izvora energije i poticanje projekata energetske efikasnosti" kao i  "zaštita okoliša (ekološke ravnoteže) pri obavaljanju elektroenergetskih aktivnosti (u proizvodnji, distribuciji i krajnjem korištenju električne energije)".

U dijelu koji se odnosi na Poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj preporučuje se "povećanje nivoa usvajanja EU direktiva iz oblasti okoliša (nitratna direktiva, dobrobit životinja, emisija „stakleničkih“ gasova i sl.)" kao i donošenje Zakona o šumama.
Zalagat će se "za uvođenje standarda minimum Euro 4 za uvoz automobila".
U dijelu "Ravnomjerni regionalni razvoj i ekološka vizija ekonomskog rasta" navode da će se zalagati za " za ravnomjerni regionalni i ekološki privredni razvoj, ekološke standarde i ekološku političku orijentaciju".
Insistirat će da se hitno usvoji državni zakon i strategije o zaštiti okoline, te da se osnuje agencija za ekologiju na državnom nivou.

SDP

Na 36 stranica izbornog manifesta SDP-a, okolišne teme se uopće ne spominju.

SDU

SDU se u svom izbornom programu zalaže za zabranu daljnje eksploatacije prirodnih bogatstava bez jasnog plana, da se trećina teritorije proglasi zaštićenim nacionalnim, ekološkim i arheološkim parkovima kao i da se uvedu rigorozni kriteriji za prečišćavanje otpada koji ide u vode i zrak. Također, zalagaće se da se investitorima pomogne u nabavci sistema za filtriranje kroz poreske olakšice.

SNSD

SNSD nema poseban izborni dokument. U programu stranke navode da će "u praksi efikasno afirmisati ekološku dimenziju privrednog i sveukupnog života". Zatim "doprinosiće svim vidovima razvijanja ekološke kulture, od zakonskih normi i unapređivanja ekološke svijesti, do uključivanja u planetarni model ekoloških napora i programa". Zalagaće se za "uravnotežen, ekološki prihvatljiv društveni razvoj, uz racionalno trošenje prirodnih resursa. Cilj je ekološki zdrava demokratska zajednica".

 

U tabeli je dat pregled okolišnih tema koje se spominju u izbornim dokumentima i programima pojedinih stranaka.

Tema

DF

HDZ

HDZ 1990

NS

SzP

SBB

SBiH

SDA

SDP

SDU

SNSD

NSRzB

Upravljanje šumama

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Očuvanje biodiverziteta

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovljivi izvori energije

x

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

Energetska efikasnost

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Održivi razvoj

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

Javno vlasništvo nad prirodnim resursima

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje kazni za štetu pričinjenu okolišu

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

Recikliranje otpada

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologija u nastavnim programima

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje broja zaštićenih područja

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Voda kao osnovno ljudsko pravo

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjena evropskih standarda u očuvanju životne sredine

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Strožiji standardi pri uvozu automobila (Euro 4)

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Usvajanje zakona i strategije zaštite okoliša na državnom nivou

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Agencija za zaštitu okoliša na državnom nivou

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Strožiji kriteriji za emisije štetnih materija i polutanata u vodu i zrak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Poreske olakšice za nabavku opreme za prečiščavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Destimuliranje izvoza neobrađenih trupaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Eko akcija
06/10/2014


Share this