O nama

Eko akcija je nevladina organizacija, osnovana 2.12.2009. sa sjedištem u Sarajevu.

Ako vjerujete da za obale naših rijeka ima ljepših ukrasa nego su to kese i plastične boce, ako znate da lokalni nadaleko slavljeni poduzetnik zapošljava petero trujući sto i pedesetpetero a ne znate kako da to zaustavite, ako vas izjeda to što se u ovoj lijepoj zemlji ponašamo kao bahati gosti a ne želite da kupite kartu u jednom pravcu - pridružite nam se!

U sastavu Eko akcije su sljedeće sekcije/timovi:

 • Za čisti zrak
 • Za čistu energiju
 • Za čiste rijeke
 • Za zaštićena područja
 • Za floru i faunu
 • Za otpad
 • Za edukaciju
 • Centar za incidente
 • Ekološke vijesti
 • Pravni tim
 • Tim za podršku

Ciljevi

Briga o okolišu

 • Staranje o postojećim zaštićenim područjima na području Bosne i Hercegovine i uspostava novih
 • Uspostavljanje sistema dojave, procesiranja i praćenja incidenata koji mogu ugroziti ili ugrožavaju prirodni okoliš 
 • Utvrđivanje stanja prirodnog okoliša u BiH i upoznavanje s institucionalnim i pravnim okvirom za njihovu zaštitu u BiH
 • Utvrđivanje standarda kvaliteta u sektoru očuvanja i zaštite prirodnog okoliša
 • Iniciranje izrade i učešće u implementaciji strategije očuvanja i zaštite prirodnog okoliša
 • Promocija prirodnih vrijednosti i bogatstava Bosne i Hercegovine
 • Promocija konvencije Aarhus i lobiranje za podršku primjene tog i drugih lokalnih i međunarodnih sporazuma i domaćih zakona
 • Pružanje stručne i savjetodavne podrške
 • Angažovanje na rješavanju ostalih lokalnih i regionalnih problema (odlaganje i recikliranje otpada, izgradnja objekata koji bi mogli ugroziti stanje okoliša, ...)
 • Rad na ostalim projektima u oblasti zaštite okoliša radi održavanja i proširenja profesionalnih kapaciteta udruženja

 Saradnja sa zajednicom

 • Kreiranje baze podataka kao osnove za pravnu pomoć građanima, vlastima i građanskom društvu u rješavanju problema očuvanja prirodnog naslijeđa
 • Koordinacija i umrežavanje svih relevantnih aktera u zemlji, koji se već bave očuvanjem i zaštitom prirodnog okoliša ili su zainteresovani za takav angažman
 • Osiguravanje efikasnog učešća javnosti u procesima donošenja odluka o zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša podizanjem svijesti i obrazovanjem građana, građanskog društva i lokalnih vlasti
 • Razvoj suradnje između lokalnih vlasti i nevladinog sektora
 • Podizanje svijesti zajednice o problemima okoliša, zakonima, standardima, principima i vrijednostima očuvanja i zaštite prirodnog okoliša
 • Organiziranje javnih rasprava, izrada analiza i prijedloga za unaprijeđenje sektora očuvanja i zaštite prirodnog okoliša

 Edukacija

 • Učešće u razvijanju programa obuke i edukacije u oblasti očuvanja i zaštite prirodnog okoliša
 • Organiziranje konferencija, stručnih seminara, savjetovanja, predavanja i sl.

Eko akciju možete kontaktirati na sljedeće načine:

Adresa:
Trg Barcelone 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 835 584
Mob.: +387 62 293 763
Website: http://www.ekoakcija.com
Facebook: http://www.facebook.com/ekoakcija
Twitter: http://www.twitter.com/ekoakcija
Skype id: ekoakcija