Kako općina Zenica namjerava rješavati problem aerozagađenja

Izgradit ćemo termoelektranu na gas i isključiti jedan kotao u Arcelor Mittalu  

 

 

Najveći dio odgovornosti za ono čime su građani Zenice najnezadovoljniji ne nalazi u nadležnosti Općine, Općina Zenica u svojim opredjeljenjima i djelovanju nastoji se baviti svim pitanjima čije rješavanje  utiče na poboljšanje standarda življenja u gradu, kažu u ovoj instituciji. „Zenica misli drugačije“ je geslo koje ih, kažu, vodi. Na pitanja za intervju koja smo uputili načelniku Husejinu Smajloviću odgovorile su, uz njegovo odobrenje, nadležne službe - Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, Služba za komunalne poslove i ekologiju, Služba za ekonomske odnose i poduzetništvo i Razvojna agencija ZEDA.

Šta ćete učiniti u narednom periodu kako bi se poboljšalo stanje u ekologiji u Zenici u smislu zagađenja zraka?

Općina Zenica će realizacijom izgradnje kogeneracijske termoelektrane na gas razrješiti pitanje snabdjevanja toplotnom energijom za potrebe centralnog grijanja grada Zenice. Navedni projekat će bitno poboljšati ekološko stanje u Zenici, jer će se isključiti jedan kotao u kompaniji „Arcelor Mittal“ Zenica, u kojem se dnevno sagori cca. 400 tona uglja, a koji u sebi sadrži 4% sumpora.

- Izgradnjom termoelektrane na gas predviđen je kapacitet proizvodnje toplinske energije od 170 MW što će omogućiti obuhvatanje novih korisnika centralnog grijanja (u prvoj fazi oko 15.000 korisnika), te će se time eliminisati mnoge male lokalne kotlovnice kao i individualna kućna ložišta na ugalj.

- Očekuje se da će izgradnjom kombinovane ciklične elektrane na gas poboljšanje kvaliteta zraka u zeničkoj kotlini biti oko 35% zbog smanjenja emisije supstituisanog uglja.

Osim toga, Općina Zenica ulaže kontinuirane napore na smanjenju emisija iz postrojenja ArcelorMittala i vrši pritisak na resorne federalne institucije radi poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti i realizacije programa i projekata zaštite okoliša sadržanih u okolinskim dozvolama koje su izdala nadležna ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine Kompaniji.

Da li Općina posjeduje instrumente potrebne za mjerenje zagađenja? Ukoliko ne, da li je u planu njihova nabavka? Da li će u narednom periodu biti uspostavljen kontinuirani monitoring okoline u smislu zagađenja zraka, tla i vode?

Općina Zenica u ovom trenutku vrši mjerenje zagađenosti zraka angažovanjem Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“. Oprema kojom se sada mjeri je zastarjela i daje samo dnevne prosjeke, a rezultate mjerenja dobijamo sa kašnjenjem od dva dana. Iz tog razloga Općina Zenica je uradila projekat odnosno studiju za mjerenje zagađenja zraka u Zenici. Studija je urađena u saradnji sa talijanskom firmom (Enviroment Park) iz Torina, regija Piemonte. Na osnovu studije urađena je specifikacija opreme. Studijom je utvrđeno da je potrebno instalirati tri mjerne stanice koje će davati satne rezultate. Također će biti instalirani displeji putem kojih će se vršiti prezentacija podataka sa svih mjernih stanica čime će građani biti upoznati sa trenutnom situacijom koncentracije štetnih polutanata u zraku. Mjerne stanice će biti postavljene u MZ Tetovo, MZ Radakovo i u centralnom dijelu grada. Raspisan je tender za nabavku opreme, izabran najpovoljniji isporučilac opreme, potpisan ugovor, te se trenutno nalazimo u završnoj fazi realizacije projekta tj. ovih dana se vrše pripreme za instalitranje mjernih stanica. Općina Zenica je formirala Operativni štab za interventne mjere, te izradila plan intervantnih mjera na osnovu kojeg se proglašavaju epizode pripravnosti, upozorenja i uzbune, a u cilju pravovremenog obavještavanja stanovništva i poduzimanja mjera kod najvećih zagađivača.

Inspekcijski nadzor u ovoj oblasti je u nadležnosti Federalnih inspekcija. Navednom opremom za mjerenje zagađenja zraka (mjerne stanice i displeji) koja trenutno spada među najsavremenije u Europi, općina Zenica će vršiti kontinuirani monitoring kvaliteta zraka.

Uz ovu opremu općina Zenica će koristiti i mobilne stanice koje su u vlasništvu Univerziteta u Zenici i Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“. Mobilne stanice će biti locirane u rejonima gdje su locirani najveći zagađivači. Pored kontinuiranog monitoringa zagađenja zraka, općina Zenica je jedina u BiH pokrenula projekat monitoringa kvaliteta tla u cilju mjerenja koncentracije teških metala u tlu. Urađena je studija za ispitivanje tla u mjesnim zajednicama koje gravitiraju željezari. Kako se ustanovilo da je na tom području koncentracija pojedinih teških metala veća od dozvoljene, urađen je projektni zadatak za mjerenje koncentracije teških metala u tlu na području cijele općine Zenica. Na 12 lokacija od Janjića do Šerića instalirana je oprema za monitoring kvaliteta tla i krajem godine očekujemo prve rezultate mjerenja. Pored mjerenja kvaliteta tla vršiti će se mjerenje koncentracija teških metala u biljkama, voću, povrću i mlijeku. Monitoring koncentracija teških metala u tlu i biljkama radi se u saradnji sa Agropedološkim zavodom FBiH, Zavodom za poljoprivredu FBiH i Univerzitetom u Zenici, i trajat će narednih 5 godina.

Koji su planirani projekti za podsticanje zapošljavanja u Zenici u narednim  godinama?

Općina  Zenica je  s ciljem stvaranja  pretpostavki za  plansko djelovanje  Općine  Zenica u  dugoročnom periodu  obezbijedila izradu i usvojila Strategije  razvoja. U Strategiji razvoja općine Zenica 2012-2022. jedan od razvojnih fokusa općine Zenica je zapošljavanje koji se može i treba ostvariti kroz: privlačenje novih investicija, zapošljavanje žena i mladih, samozapošljavnaje, ulaganje u razvoj ljudskih resursa i stvaranje visokokvalificirane radne snage, izgradnju sistema cjeloživotnog učenja koji bi omogućio brzo prilagođavanje radne snage potrebama tržišta rada, te kroz razvoj poduzetništva i MSP – malih i srednjih preduzeća. Strategijom  razvoja, kroz sektorske planove (2012-2016) planiraniran je:

- Razvoj postojeće Poslovne zone Zenica 1, odnosno završetak infrastrukturnih investiranja;

- Izrada dokumentacije za nove poslovne zone, za opću namjenu i za agro biznis;

- Izgradnja i unapređenje kapaciteta Agencije ZEDA,razvoj funkcija Biznis inkubatora i TechnoParka;

- Uspostava „one stop shopa“ za pomoć pri pokretanju biznisa;

- Formiranje razvojnog i garantnog fonda za poticaj osnivanju i razvoju MSP;

- Definisanje/donošenje odluka o paketu stimulativnih mjera za strane/domaće investitore;

- Uspostava „on-line investitorskog vodiča“ ;

- Uspostavljanje lokalnog ekonomskog foruma koji će raditi na unapređenju poslovnog ambijenta u Zenici;

-Edukativni i promotivni programi u svrhu podizanja svijesti o poduzetništvu;

-Unapređenje imidža grada kao područja izvrsne poslovne klime;

-Program razvoja trgovine;

-Program razvoja turizma;

-Uvođenje seta povoljnosti za deficitarne djelatnosti;

-Podrška uspostavi ekonomski samoodrživih seoskih  domaćinstava i promocija domaće poljoprivredne proizvodnje;Uspostava i razvoj poljoprivredne infrastrukture;

-Valorizacija i podrška proizvodnji autohtonih proizvoda;

-Podrška ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji;

-Uspostava rasadnika i centra za uzgoj i proizvodnju sjemenskog i sadnog materijala za povrtlarske kulture;

-Uspostava općinske savjetodavne poljoprivredne službe;

-Uspostava regionalnog centra za hranu, poljoprivredu i veterinarstvo;

-Tehnička i finansijska podrška razvoju projekata iz domena prehrambeno-prerađivačke djelatnosti.

Pored gore nabrojanih projekata, čija realizacija će umnogome doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti, sa realizacijom velikog broja infrastrukturnih projekata koji se trenutno realizuju a čija realizacija je planirana i u narednom periodu doći će do povećanja broja zaposlenih.

Realizacija projekta izgradnje kogeneracijske termoelektrane na plin je prilika za zapošljavanje građevinske operative a po završetku izgradnje otvaranje novih radnih mjesta.

U narednom periodu planirani nastavak radova na realizaciji projekta Izgradnje glavne gradske magistrale (GGM), angažovat će građevinsku operativu koja upošljava znatan broj radnika sa područja Općine.

Završetkom izgradnje nogometnog kompleksa NSBiH stvara se mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Napominjemo da je  Strategija  planski dokument čija provedba po fazama  treba rezultirati stvaranjem  ambijenta u kojem će  privredni i drugi subjekti  realizirajući  projekte otvarati nova radna mjesta.

Kako planirate unaprijediti socijalnu zaštitu?

U ovoj oblasti općina kao jedinica loklane samouprave ima ograničene  nadležnosti. Osnovna  pretpostavka za jačanje uloge općine u oblasti socijalne zaštite  jeste  definiranje  socijalne politike  na višim nivoima  vlasti ( Federacija BiH, kantoni) uz  veće prihode za  te namjene.

Pored toga što porovodimo zakonske odredbe iz pomenute oblasti, općinske strukture vlasti posebnu pažnju posvećuju provedbi zadataka iz razvojnih planova.

Jedan od aspekata koje zajedno sa drugim subjektima provodimo je stanogradnja za kategorije u stanju socijalne potrebe, u skladu sa kriterijima.

Primjer je 30 stanova za stanare naselja Kanal, koji su za vrijeme rata ostali bez stanova. Potom naselje Brist i Putovići  gdje je izgrađeno 28 stanova , odnosno šest stanova za Rome. Obnovljena je i jedna kuća u Gračanici za višečlanu romsku porodicu. Osim toga pružamo podršku izbjeglim licima i povratnicima čije je prebivalište na području općine. Za ove potrebe su u sardnji sa partnerima  izgrađene i dvije zgrade. Namjera nam je da nastavimo u skladu sa mogućnostima, i u saradnji i uz podršku partnera obezbijedimo dodatne  stanove za navedenu kategoriju stanovništva. 

Općina pruža finansijsku pomoć Gradskoj narodnoj kuhinji, gdje se svakodnevno na više lokacija osigurava obrok za oko 1.800 ugroženih osoba. Finansiramo 18 klubova za stare osobe, i na taj način omogućavamo  socijalizaciju i druženje sa vršnjacima, a uz to podržavamo i Dom za stara lica. Subvencioniramo i godišnji prevoz penzionera. Sve ove aktivnosti su naše nastojanje da barem donekle unaprijedimo  život osoba treće dobi. Pomažemo i ustanovu za zrbinjavanje djece bez roditeljskog staranja, pružamo pomoć dnevnim centrima i prihvatnim stanicama, u nastojanju  da zbrinemo tu djecu i spriječimo prosjačenje.

Kroz stipendiranje, dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje djece, subvencioniranje mjesečnih karata za prevoz učenika, te podršku projektima za afirmaciju školstva finansijki pomažemo obrazovanje navedenih kategorija stanovništva.

Za osobe u stanju socijalne potrebe izdvajamo novčana sredstva  u vidu jednokratnih novčanih pomoći za liječenje i poboljšanje uslova stanovanja.

U dosadašnjoj praksi razvoja socijalne zaštite uspostavljeni su principi zasnovani na partnerstvu javnog, nevladinog  i privatnog sektora i to ćemo u budućnoti nastojati ojačati.

Općina će poduzimati radnje i aktivnosti na jačanju kapaciteta javnih ustanova  iz  ove oblasti ( „Centar za socijalni rad“, „Dom i porodica“ , „Dom za stara lica“). 

Imate li namjeru u narednom periodu, koliko je u nadležnosti Općine, nešto unapređivati ili mijenjati u sistemu zdravstvene zaštite? Ukoliko da, pojasnite šta?

Oblast zdravstvene zaštite i regulatorna i finansijski u nadležnosti je kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Općina  je  osnivač  JU „Dom zdravlja“ Zenica preko kojeg se ostvaruje zdravstvena zaštita  građana. Općina Zenica putem resorne službe  prati stanje  i u oblasti zdravstvene zaštite. 

Na području Općine Zenica u okviru projekta porodične medicine sa Javnom ustanovom Dom zdravlja radi se na obezbjeđivanju infratsrukture i unapređivanju zdravstvene zaštite u ruralnim područjima. Projekat se u dosadašnjem periodu pokazao veoma koristan i sa njim će se nastaviti i u budućnosti.

Zenica je prva općina u BiH koja realizuje projekt instaliranja defibrilatora, aparata za pružanje prve pomoći građanima, kojima je  potrebna,  do dolaska stručnih  medicinskih ekipa. Cilj je briga o zdravlju građana. Aparati će biti raspoređeni na nekoliko lokacija u gradu.

I nadalje ćemo kao i do sada osiguravati privremeno osiguranje zdravstveno neosiguranih osoba, samohranih majki, djece do godinu dana života i studenata do 25 godina života.

Općina nije u mogućnosti uvoditi promjene u sistem zdravstvene zaštite pošto nema  nadležnosti u toj oblasti. 

Kako ćete riješiti  problem  prečišćavanja otpadnih voda? 

Prečišćavanje otpadnih voda Općina Zenica će riješiti izgradnjom  uređaja za preradu otpadnih voda. U tom nastojanju najveći problem  predstavlja  izbor tehnologije i način zbrinjavanja mulja iz uređaja za prečišćavanje .

U saradnji sa talijanskom regijom Pijemonte  urađen je Preliminarni projekt  postrojenja za prečišćavanje  gradskih otpadnih voda. Projekt je uradila firma Smat gruppo. Ukupni troškovi  za izgradnju procijenjeni su na 16.000.000  eura.

Njemačka razvojna banka KfW, u sklopu pomoći općinama u Bosni i Hercegovini  u njihovom održivom  razvoju  infrastrukture koji će doprinijeti približavanju  Bosne i Hercegovine  pravnoj stečevini Evropske unije  u oblasti okoliša  u srednjem i dugom  vremenskom roku isfinansirala je Studiju izvodivosti  „Snabdijevanje  vodom i odvođenje otpadnih  voda za Zenicu“. Studiju su  izradile njemačka firma Dorsc ( Dorš) i domaća firma HEIS (Institut za  hidrotehniku Sarajevo).

Studija je sagledala  sadašnje stanje  u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja  otpadnih voda i dala mjere za prevazilaženje  problema.Za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda potrebno je obezbijediti  24.767.178. eura. Izgradnja uređeja za prečišćavanje otpadnih voda je dosta skup projekt i nije ga moguće  riješiti ni putem povoljnih kredita.Ovaj projekat  ima  regionalni karakter i  bit će  neophodno  uključivanje šire zajednice – kantona , Federacije , Agencije  za sliv rijeke Save  i dr. Prioriteti općine Zenica su rješavanje  problema vodosnabdijevanja ,  sanacija gradski vodovodne mreže i dovođenje  Plave vode, kao i završetak lijevoobalnog i desnoobalnog kolektora otpadnih voda. Realizacija ovih projekata zbog njihove vrijednosti  vjerovatno će  biti  fazno propvođena odnosno prema dinamici obezbjeđivanja  potrebnih izvora finansiranja.


30/12/2012 Žurnal.info


Share this