Hutovo blato

Opis

Hutovo blato kao posljednja mediteranska močvarna oaza na jugu Bosne i Hercegovine bilo je i ostalo sigurno utočište za mnoge ptičje, riblje, biljne i životinjske vrste na širem prostoru delte Neretve.

Ovaj prirodni biser odlukom županijske vlade Hercegovačko-neretvanske županije, 1995.godine, proglašen je Parkom prirode, a novim zakonom o zaštiti prirode (SN FBiH br.33/03) potvrđen njegov status kao parka prirode. Hutovo blato u privremenim granicama zauzima površinu od 7.411 ha. Hutovo blato kao lokalitet , uvršteno je na listu posebno zaštićenih Mediteranskih oblasti prema Barcelonskoj konvenciji iz 1964.godine. Međunarodno vijeće za zaštitu ptica (ICPB) je uvrstio
Hutovo blato na listu močvara međunarodnog značaja (Ramsar, 1971), kao i preliminarni spisak zaštićenih područja Mediterana (Atena, 1980). Pored toga Hutovo blato je prvi lokalitet u BiH koji je uvršten na popis močvara od međunarodne važnosti u okviru Konvencije o močvarama od međunarodne važnosti , osobito kao staništa ptica močvarica (Ramsar, 1971).
Biološka raznolikost vegetacije Hutova blata uvjetovana je blizinom Mediterana, uz iznimno povoljne klimatske uvjete i izobilje vode uslovilo je veliku biološku raznolikost staništa i vrsta. Biljni pokrivač parka prirode moguće je sagledati kroz biljne zajednice koje su zastupljene u brdskom, poplavnom ravničarskom, močvarnom i vodnom području. Područje Hutova blata leži u nižoj submediteranskoj zoni listopadne vegetacije (Horvatić, 1967). Pobrđa, koja okružuju depresiju, obrasla su termofilnim šumama hrasta medunca i bijelog graba s predstavnicima: hrast medunac (Quercus pubescens), bijeli grab
(Carpinus orijentalis) i crni jasen (Fraxinus ornus). Vegetaciju poplavnih/ravničarskih dijelova Hutova blata sačinjavaju vrste: bijela vrba (Salix alba), rakita (Salix puprurea), močvarni jasen (Fraxinus angustifolius), crna topola (Salix nigra) i joha (Alnus glutinosa). U močvarnom dijelu Hutova blata prevladava trska (Fragmites australis), rogoz (Typha latifolia, Typha angustifolia), oblić (Juncus efusus), šaš (Carex sp.), te mnoge pratilice, dok vodeni dio prekrivaju zeleni listovi lopoča i lokvanja. Ukupni diverzitet flore Hutova blata prelazi 700 vrsta.
Fauna Hutova blata očituje se u iznimnoj raznolikosti vrsta s predstavnicama iz filogenetičkih grupa: ptica, riba, vodozemaca, gmazova, sisavaca.
Ptice su najbrojnije i najistraženiji predstavnici životinjskog svijeta, po čemu je Hutovo blato poznato i priznato u svjetskim
razmjerima. Broj registriranih ptica na području Hutova blata i njegovom neposrednom okruženju je 235 vrsta, iz 48 porodica, od kojih su najbrojnije: patke, liske, čaplje, gnjurci, galebovi, sokolovi, šljuke, jarebice, fazani, prepelice, grlice, te ptice pjevice. Brojnost ptičjih vrsta varira tokom godine (proljetna, jesenja i zimska migracija). U vrijeme proljetne seobe na području Hutova blata registrirano je 154 vrste, jesenje migracije 151 vrsta, te u vrijeme zimovanja 142 vrste.  Broj vrsta u doba gniježđenja (maj-juni), 106 vrsta. Dugogodišnja praćenja zastupljenosti pojedinih vrsta ptica po mjesecima govore da je najveći broj uočen u septembru (119), aprilu (117) i januaru (110), što potvrđuje raniju konstataciju o značajuove mediteranske močvare za evropske populacije ptica u doba migracije i zimovanja  (Obratil, 1969).
Hutovo blato bogato je je ihtriofaunom čija se brojnost kreće preko 23 registrirane riblje vrste i 4 endemske vrste (zubatak, podustva, plotica, gera). Šaran, keljavac, cinkva, sval, cipl, tipični su predstavnici Cyprinidnae, pastrmka Samonydae, a jegulja Anguilidae. U izobilju vode i hrane koju nudi močvara Hutovo blato, utočište su našli predstvanici vodozemaca (zelena žaba, šumska žaba, gatalinka), dok od 12 predstavnika gmazova najzastupljenije su vrste: barska kornjača, čančara, bjelouška, ribarica, blavor, zelembać. Od sisavaca zastupljeni su: vidra, lasica, divlja svinja, rovke, miš, jež, lisica, zec, te nekoliko vrsta šišmiša koji u večernjim satima nadlijeću nad močvarom loveći svoj plijen.

Galerija

Karta


Javascript is required to view this map.

Ostalo

Status: 
Park prirode
Površina: 
7411.00
Upravitelj: 
Javno poduzeće Park prirode "Hutovo blato"
Entitet: 
FBiH
IUCN kategorija: 
III
Efektivno zaštićeno: 
Djelomično